Indonesia

Trung tâm công nghệ PT Yamazaki Mazak Indonesia được thành lập vào tháng 7 năm 2013 tại Jakarta.

Trung tâm công nghệ có tổng cộng 19 nhân viên gồm có Tổng Giám Đốc người Nhật, kỹ sư bảo trì và kỹ sư ứng dụng người Nhật.

Trung tâm có Phòng Trưng Bày, Phòng Đào Tạo và Trung tâm thiết bị thay thế để cung cấp dịch vụ trước vào sau cho thị trường Indonesia.