Điều khoản dịch vụ

Việc truy cập và sử dụng trang web công ty Mazak phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện và tất cả các quy định pháp luật hiện hành ("Điều khoản sử dụng"). Bằng việc truy cập và lướt các trang web, quý khách đã đồng ý không giới hạn Điều khoản sử dụng và thừa nhận những thỏa thuận khác giữa quý khách và công ty Yamazaki Mazak Singapore được thay thế và không có hiệu lực.  


1. Bản quyền 2013 của công ty Yamazaki Mazak Singapore. Bảo lưu mọi quyền. Công ty Yamazaki Mazak Singapore sở hữu tất cả mọi quyền lợi, tư cách và lợi ích tất cả các bản quyền của mọi tài liệu, văn bản, hình ảnh và phần mềm do công ty Yamazaki Mazak Singapore sở hữu. 


2. Trừ khi có thỏa thuận khác, nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung sau đây là "Thương hiệu") hiện trên trang web đều đã được đăng ký. Thương hiệu của công ty Yamazaki Mazak Singapore và các chi nhánh. Không có phần nào trên trang web này được hiểu từ suy luận là được phép sử dụng bản quyền Thương hiệu trên trang web mà không có văn bản đồng ý của công ty Yamazaki Mazak Singapore, các chi nhánh hoặc bên thứ ba sở hữu Thương hiệu trên trang web. Qúy khách không được phép sử dụng Thương hiệu trên trang web hoặc bất cứ nội dung nào của trang web một cách không phù hợp ngoại trừ những phần khác được nêu trong Điều kiện sử dụng. 


3. Nếu như không có văn bản đồng ý từ công ty Yamazaki Mazak Singapore quý khách sẽ không được truyền tải bất cứ tài liệu nào hoặc các phiên bản mới  từ trang web này 


4. Mọi thông tin quý khách truyền tải lên trang web (không bao gồm thông tin cá nhân, điều này sẽ đượ nêu rõ trong phần Chính Sách Bảo Mật) bao gồm các câu hỏi, nhận xét hoặc đề nghị sẽ được xử lý không bảo mật và không độc quyền. Công ty Yamazaki Mazak Singapore không có bất cứ nghĩa vụ nào liên quan đến những thông tin này và có quyền sao chép lại, sử dụng, tiết lộ và truyền lại những thông tin này không cần giới hạn. Công ty Yamazaki Mazak Singapore có quyền sử dụng bất cứ sáng kiến, ý tưởng, phương pháp kỹ thuật hoặc công nghệ chứa đựng trong các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn để phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm tập hợp được từ những thông tin này. 

5. Trang web này được thành lập chủ yếu vi lợi ích và và cho việc sử dụng của các nhà phân phối, khách hàng và khách hàng tiềm năng của công ty Yamazaki Mazak Singapore. Không phải bất cứ mọi sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập ở đây đều có sẵn và công ty Yamazaki Mazak Singapore có thể thay đổi những sản phẩm và dịch vụ mô tả trong trang web này bất cứ lúc nào. Trang web này có thể bao gồm nhiều thông tin chưa chính xác và những thông tin trên trang web này có thể sẽ được thay đổi thường xuyên. Vui lòng liên hệ đại diện công ty Mazak tại địa phương trước khi sử dụng bất kỳ các thông tin liên quan đến sản phẩm được tìm thấy trên trang web này.  

6. Thông tin trên trang web này được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO, DÙ ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC VIỆC KHÔNG VI PHẠM BẢN QUYỀN ĐƯỢC NGỤ Ý. Công ty Yamazaki Mazak Singapore và/hoặc đại diện công ty sẽ không có trách nhiệm đối với những sai sót hay thiếu xót trên trang web này. 


7. Trong bất cứ trường hợp nào công ty Yamazaki Mazak Singapore, chi nhánh, đại lý của công ty và các chủ thể liên quan cũng không chịu trách nhiệm đối với cá nhân hay chủ thể kinh doanh về bất kỳ những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, vô ý, gây hậu quả hoặc những thiệt hại khác do bất kỳ việc sử dụng trang web này hay những trang web khác liên kết với trang web của công ty Mazak bao gồm, không giới hạn bất cứ việc lợi nhuận bị mất mát, gián đoạn kinh doanh, hay việc lạc mất chương trình hoặc dữ liệu, ngay cả nếu như công ty Yamazaki Mazak Singapore được thông báo đặc biệt về các khả năng xảy ra những thiệt hại này.

8. Trang web này có thể chứa những đường dẫn đến những trang web không phải của công ty Yamazaki Mazak Singapore. Những đường dẫn này được cung cấp để phục vụ tiện lợi cho quý khách. Những trang web được liên kết này không chịu sự quản lý của công ty Yamazaki Mazak Singapore và công ty Yamazaki Mazak Singapore không chịu trách nhiệm đối với nội dung của những trang web liên kết này hoặc bất kỳ đường dẫn nào trong những trang liên kết. Việc bổ sung thêm bất kỳ đường dẫn nào không ngụ ý công ty Yamazaki Mazak đã xác nhận nhũng trang web này và công ty Yamazaki Mazak Singapore sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các thông tin được tham khảo hay được dẫn đến trang web này. 

9. Công ty Yamazaki Mazak Singapore có thể chỉnh sữa các ĐIều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật thông tin đăng tải ở đây. Qúy khách nên thường xuyên truy cập vào trang web này để tìm hiểu các ĐIều Khoản Sử Dụng mới nhất buộc phải tuân theo.